obec Seloutky
Úřední deska Aktuality Hlášení rozhlasu Fotogalerie Nadcházející události Rezervace hřiště

Obsah stránky

Předvolební speciál 4 - odměňování zastupitelů

pátek, 08. říjen 2010 | Redakce

Každý řádně zvolený zastupitel může tuto činnost provádět při zaměstnání nebo jako svoji hlavní činnost. Budeme-li se zajmat o práci zastupitele do důsledků, zjistíme, že se jedná o činnost ne nepodobnou manažerské práci. Zastupitel tedy především komunikuje s lidmi, řídí procesy a dohlíží nad nimi. Především musí mít dobrou orientaci v dané problematice, což mu umožňuje činit správná rozhodnutí. Toto všechno vytváří časový objem práce, který může velmi snadno dosáhnout hodnot srovnatelných s hlavním pracovním poměrem běžného občana. Tento fakt řeší stát tím, že za práci zastupitele vyplácí finanční odměnu a za jistých podmínek dokonce umožní zastupiteli opustit své původní zaměstnání a věnovat se výhradně práci pro blaho svých voličů.

Uvolněný nebo neuvolněný zastupitel

Nejedná se zde o žádnou parafrázi na nedávno zaniklý pořad veřejnoprávní televize, ale pouze o strohý slovník zákona o obecním zřízení. Tento zákon rozlišuje dvě skupiny členů zastupitelstva obce. Jednu skupinu představují ti zastupitelé, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni ze svého pracovního poměru na základě ustanovení pracovněprávních předpisů. Druhou skupinu reprezentují zastupitelé, kteří pro výkon této funkce dlouhodobě (ze zaměstnání) uvolněni nejsou. Zkráceně lze tedy hovořit o takzvaně 'uvolněných' a 'neuvolněných' členech zastupitelstva obce.

Jde mimo jiné o čas a způsob, jak se zastupitel své funkci věnuje. Uvolněným členem zastupitelstva obce rozumí ten, který tuto funkci vykonává tzv. 'na plný úvazek' jako své 'hlavní zaměstnání'. Uvozovky jsou zde na místě, neboť zde nejde o žádný pracovněprávní vztah k obci. Žádný zastupitel není zaměstnancem obce a obec není ve vztahu k zastupitelům zaměstnavatelem.

V neposlední řadě jde o výši odměny za práci zastupitele. Výši odměny zastupitelů specifikuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , respektive jeho příloha , která se každý rok aktualizuje. Odměna uvolněného zastupitele je tímto nařízením vlády přesně stanovena, zatímco odměna neuvolněného zastupitele se v nařízení vlády stanovuje formou maximální výše. Zastupitelé ji v rámci tohoto omezení stanovují sami (sobě). (poznámka redackce: o smysluonosti tohoto zákonného pravidla si čtenář učiní vlastní názor)

O tom, kdo bude uvolněným nebo neuvolněným zastupitelem, rozhoduje samo zastupitelstvo obce. Obecní zřízení přitom nijak neomezuje zastupitelstvo obce v tom, kolik jeho zastupitelů bude uvolněných a kolik neuvolněných. Není tedy vyloučeno, aby např. všichni zastupitelé obce byli 'neuvolnění' a tedy představovali pro obec menší výdaje. Zejména v malých obcích s napjatými financemi je toto z pochopitelných důvodů poměrně obvyklé.

Podle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 25.11.2010 je starosta obce Seloutky tzv. neuvolněný a je odměňován podle nařízení vlády ze dne 5.1.2009,... ( kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev...) 

Více k tématu  „uvolněný / neuvolněný“ ZDE a ZDE

Co se smí, co se musí ...

Zastupitel se účastní jednání zastupitelstva, které svolává starosta jedenkrát za 3 měsíce nebo častěji.Zastupitel má tři skupiny práv, kterými jsou

  • právo iniciace
  • právo interpelace
  • právo na informace

Právo iniciace představuje možnost zastupitele obce předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání. Právo interpelace znamená možnost člena zastupitelstva obce vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, na předsedy výborů a na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec. Právo na informace představuje oprávnění zastupitele požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.

Povinnosti jsou

  • složit slib
  • účastnit se zasedání zastupitelstva
  • plnit úkoly uložené zastupitelstvem
  • hájit zájmy občanů
  • vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce 

...a také co se sluší a co se nesluší

Zastupitel se ve vlastním zájmu vyhýbá konfliktu zájmů. Takový konflikt totiž může poškodit všechny zainteresované strany a to i tehdy, pokud k naplnění konfliktu činem vůbec nedojde. Vyspělé společnosti si dokonce stanovují vlastní pravidla pro vyloučení konfliktu zájmů, a tím velmi prozřetelně chrání samy sebe. V práci zastupitele by se například jednalo o dobrovolnou neúčast na hlasování v případě, kdy by se hlasováním mohl člen zastupitelstva prosadit svůj vlastní prospěch či prospěch blízké osoby  nebo odvracet vlastní škodu či škodu blízké osoby v konfliktu se skutečný m zájmem obce. Taková pravidla bohužel dosud nemají valnou podporu v právním systému ČR, ale opodstatněnou oporu v morálních pravidlech jistě nepostrádají. Otázka střetu zájmů je částečně upravena v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů , kde se stanovují jisté povinnosti pro starosty a pro uvolněné zastupitele malých obcí.

Více o právech a povinnostech zastupitelů ZDE

Kdo a k čemu je místostarosta

Místostarosta je zástupce starosty. Má právo zastupovat obec stejně, jako starosta. Může se specializovat na nějakou technickou, organizační nebo legislativní oblast. Starosta mu pak po dohodě agendu té které oblasti přenechává, aby se mohl soustředit na jiné. Ve větších obcích nebo ve městech může být více místostarostů.

Více k tomuto tématu a ke struktuře obecního úřadu najdete v zítřejším pátém dílu této minisérie článků.

Jak se zjistit, jak zastupitelé 'vládnou'

Nejméně jednou za 3 měsíce se koná jednání zastupitelstva. Jednání je ze zákona veřejné, takže může přijít kdokoliv a jendnání se osobně účastnit. Na každém jednání vznikne zápis a veškeré zápisy jsou vždy zveřejněny na obecníchinternetových stránkách a také v papírové podobě na vývěsce obecního úřadu.

Jak mohu fungování obce ovlivnit já

Zvolte při volbách takové kandidáty nebo politická uskupení, kterým důveřujete. V průběhu volebního období můžete diskutovat se zastupiteli a inspirovat je ve smyslu vašich přání a požadavků. Můžete iniciovat založení nové komise nebo nového výboru, který se bude zabývat řešením palčivého problému nebo důležité záležitosti. Vaši zastupitelé nebo i vy sami pak na základě svých práv můžete vaše názory a záměry účinně prosazovat a realizovat.

 

Ostatní díly:

Předvolební speciál - 1. díl (Kandidáti)

Předvolební speciál - 2. díl (Financování obce) 

Předvolební speciál - 3. díl (Počet hlasů)

Předvolební speciál - 4. díl (Odměňování zastupitelů)

Předvolební speciál - 5. díl (Struktura obecního úřadu) 

Předvolební speciál - 6. díl (Jak neudělat chybu)

 


Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.